man-besengman-palton

man-made (English) [ IPA: ˈmænˈmeɪd ASM: মেন-মেড]
Contributed by: Partha P Sarmah on 2011-08-22
1. (Verbal Adj.) made by man, not by natural process. মানুহে সজা, প্ৰাকৃতিক ভাৱে নিৰ্মিত নহয়৷