manageablemanager

management (English) [ IPA: ˈmænɪdʒmənt ASM: মেনেজমেণ্ট]
Contributed by: Rajib Kumar Dutta (ৰাজীৱ কুমাৰ দত্ত) on 2006-11-20
1. (Verbal Noun) the act or manner of managing,handling, direction, or control. চোৱা-চিতা কৰা বা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা কাৰ্য্য বা প্ৰক্ৰিয়া