medicativemedicine

medicinal (English) [ IPA: məˈdɪsnəl ASM: মেডিচিনেল]
Contributed by: Priyankoo (প্ৰিয়ংকু) on 2006-07-11
1. (Verbal Adj.) sth having quality of curing desease. ৰোগ নিৰাময় কৰিব পৰা গুণ থকা কোনো বস্তু।