men sarungmenai

menace (English) [ IPA: ˈmenəs ASM: মেন্স]
Contributed by: Biraj Kumar Kakati on 2008-02-11
1. (Verbal Noun) the act of scolding someone or saying bad things about. কাৰোবাক উদ্দেশি টান বা বেয়া কথা কোৱা কাৰ্য্য।