minglemingmo

mingmang (Mising) [ Roman: ming.mang]
Contributed by: Himasri Das on 2022-11-02
1. (Abstract Noun) a lack or impairment of vision. দেখা বা দৃষ্টি শক্তিৰ অভাৱ হোৱা বা বিকল হোৱা অৱস্থা।