mitigatedmitihmah

mitigation (English) [ IPA: ˌmɪtəˈgeɪʃən ASM: মিটিগেচন]
1. (Abstract Noun) easing of a burden or distress, such as pain, anxiety, or oppression. বেদনা, মানসিক অশান্তি বা অত্যাচাৰৰ দৰে বোজা বা দুৰ্দশা কম কৰা