mortgagormortifying

mortification (English) [ IPA: ˌmɔrtəfəˈkeɪʃən ASM: মৰটিফিকেচন]
Contributed by: Bikram M Baruah on 2006-12-21
1. (Abstract Noun) the painful feeling arising from the consciousness of something dishonorable, improper, ridiculous, etc., done by oneself or another. নিজে বা আনে কৰা কোনো অসন্মানজনক, অনুপযুক্ত বা হাস্যকৰ কামৰ কথা ভাবি হোৱা দুখজনক অনুভূতি।