muchmuckhill

muckheap (English) [ IPA: muckheap ASM: মুকহিপ]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2012-03-25
1. (Material Noun-Neuter) a heap of cow-dung. গৰুৰ গোবৰৰ দ’ম।
English: dunghill, muckheap, muckhill,
Assamese: কাঁৰী