musicianmusih

musicology (English) [ IPA: ˌmjuːzɪˈkɑlədʒiː ASM: মিউজিয়লজি]
Contributed by: Partha P Sarmah on 2007-03-10
1. (Abstract Noun) the study of the history, theory and practical aspects of music সংগীতৰ ইতিহাস, তাত্বিক আৰু ব্যৱহাৰিক দিশ সমূহৰ অধ্যয়ণ