nan rennanah

nana beseng jiriba (Dimasa)
Contributed by: Kulendra Daulagupu on 2012-05-12
1. Customs(Abstract Noun) (among some Hindus) a ceremony organized to offer rice for the first time to a six month old child. (কোনো কোনো হিন্দু ধৰ্মাৱলীলোকৰ মাজত প্ৰচলিত)ছমহীয়া শিশুক প্ৰথমবাৰৰ বাবে অন্নখুৱাওঁতে পতা ধাৰ্মিক অনুষ্ঠান৷