non-commercialnon-conductor

non-communicable (English) [ IPA: ˌnɑnkəˈmjuːnɪkəbəl ASM: নন-কমিউনিকেবোল]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-03-09
1. Medical Science(Verbal Adj.) not capable of being communicated or transmitted easily সহজে বিয়পিব নোৱাৰা বা এজনৰ পৰা আনজনৰ শৰীৰলৈ সহজে যাব নোৱাৰা