null setnullify

nullification (English) [ IPA: ˌnələfəˈkeɪʃən ASM: নালিফিকেচন]
Contributed by: Bikram M Baruah on 2009-10-29
1. (Abstract Noun) the act of removing the effects of something. কিহবাৰ প্ৰভাৱ বা ফল আঁতৰ কৰা কাৰ্য্য
English: counter, cut, nullification, shear,
Assamese: খণ্ডন,
Bodo: गोदा,
Khasi: khap,
Garo: mikangchakgipa,
Meeteilon: chatnahandaba, kakthatpa,
Dimasa: niya-ba, niyalai-ba,
Bangla: কাটা,
Deori: য়বে