pe abangpe chingthang

pe ahom (Karbi)
Contributed by: মৰ্ণিংকে ফাংচ` (Morningkeey Phangcho) on 2010-03-03
1. (Material Noun-Neuter) a piece of clothe to cover quilt, mattress, or cushion. লেপ, তুলী আদিৰ ওপৰত পুনৰ ঢাকি ৰাখিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা কাপোৰ৷