pesopessimist

pessimism (English) [ IPA: ˈpesəˌmɪzəm ASM: পেচিমিজিম]
Contributed by: ৰূপকমল on 2007-03-02
1. (Abstract Noun) tendency to look at the negative side of the things. সকলোৰে বেয়া বা ঋণাত্মক দিশটোলৈহে চকু দিয়াৰ প্ৰৱণতা।