phenomenologyphensa

phenomenon (English) [ IPA: fɪˈnɑməˌnɑn ASM: ফেনোমিনান]
1. Physics(Abstract Noun) Anything perceived by the senses as a natural occurrence চেতনাই স্বাভাৱিক সংঘটন হিচাপে বোধ কৰা যিকোনো কথা