physiognomyphysiologist

physiological (English) [ IPA: ˌfɪziːəˈlɑdʒɪkəl ASM: ফিজিঅ’লজিকেল]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-03-09
1. Biology(Verbal Adj.) of or pertaining to physiology; consistent with the normal functioning of an organism শৰীৰতত্ব সম্বন্ধীয়; জীৱৰ স্বাভাৱিক কৰ্মপ্ৰক্ৰিয়া অনুসাৰে হোৱা