planetplang

planetarium (English) [ IPA: ˌplænəˈteriːəm ASM: প্লেনেটৰিয়াম]
Contributed by: Partha P Sarmah on 2007-04-14
1. (Material Noun-Neuter) a building with a dommed or curved ceiling to represent the night sky and moving images of the planets and stars, used to educate or entertain people গম্বুজাকৃতিৰ চিলিঙি থকা এবিধ ঘৰ, য`ত মানুহক শিক্ষা আৰু আমোদ দিবলৈ কৃত্ৰিম ভাবে সৃষ্টি কৰা নিশাৰ আকাশ এখনত গ্ৰহ, নক্ষত্ৰ, তাৰকামণ্ডল আদিৰ চলমান প্ৰতিবিম্ব দেখুওৱা হয়।