pompomade

pomace (English) [ IPA: ˈpəməs ASM: পমেচ]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2013-01-19
1. (Material Noun-Neuter) any pulpy substance left after crushing, mashing, etc. ফল, বীজ আদি চেপি-খুন্দি ৰস উলিওৱাৰ পাছত ৰৈ যোৱা অকামিলা অংশ।
English: pomace,
Assamese: শিষ্টা, সিটা