prowprudence

proximity (English) [ IPA: prɑkˈsɪmətiː ASM: প্ৰকচিমিটি]
1. (Abstract Noun) having close friendly relationship অতি নিকট বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক থকা

Ref: চন্দ্ৰকান্ত অভিধান
2. (Abstract Noun) The state being in a short distance apart কম দূৰত থকা অৱস্থা