psycho-linguisticspsychokinesis

psychoanalysis (English) [ IPA: ˌsaɪkoʊəˈnæləsəs ASM: চাইক’এনালাইচিচ]
Contributed by: Bikram M Baruah on 2008-11-06
1. (Abstract Noun) the analysis of the mind and the inner personality. ব্যক্তিৰ মন তথা অবদমিত ভাৱৰ বিতং বিশ্লেষণ।