punishablepunitive

punishment (English) [ IPA: ˈpənɪʃmənt ASM: পানিচমেণ্ট]
Contributed by: Swapnita Kakati on 2006-08-23
1. (Verbal Noun) a penalty inflicted for an offense, fault কোনো অপৰাধ বা দোষৰ বাবে দিয়া শাস্তি