pynsaliapynsha

pynsang (Khasi) [ Roman: pyn.sang]
Contributed by: Himasri Das on 2023-05-06
1. (Verb-Intran.) to make foul, dirty, or unclean, to pollute চাফ-চিকুণ নকৰা, অস্বাস্থ্যকৰ কৰা, অপবিত্ৰ কৰা