quincequinoline

quinine (English) [ IPA: ˈkwaɪˌnaɪn ASM: কুইনাইন]
Contributed by: Anjali Sonowal on 2008-11-17
1. (Material Noun-Neuter) A bitter compound present in Cinchona bark; used in malaria therapy. চিনকোনা গছৰ ছালৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা এবিধ বৰ তিতা মেলেৰিয়াৰ ঔষধ।