quotedquran

quotient (English) [ IPA: ˈkwoʊʃənt ASM: কুটিয়েণ্ট]
Contributed by: Rajib Kumar Dutta (ৰাজীৱ কুমাৰ দত্ত) on 2006-11-07
1. Mathematics(Abstract Noun) The result of a division problem. হৰণ কৰি পোৱা ফল