ratratable

rat-trap (English) [ IPA: rat-trap ASM: ৰেট-ট্ৰেপ]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2010-11-26
1. (Material Noun-Neuter) a device for catching rats এন্দুৰ, নিগনি আদি ধৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এক সঁজুলি
English: rat-trap,
Assamese: কুণ্ডা