reciprocallyrecite

recital (English) [ IPA: rɪˈsaɪtəl ASM: ৰিচাইটেল]
Contributed by: Partha P Sarmah on 2011-09-10
1. Music(Verbal Noun) a public performance of music by one person or a group. এজন বা কেইবাজনো লগ হৈ গীত, বাদ্য বা নৃত্যৰ (একেলগে বা বেলেগে বেলেগে) ৰাজহুৱা পৰিৱেশন কৰা৷

Contributed by: Partha P Sarmah on 2011-09-10
2. (Verbal Noun) a spoken details of a series of events, which are usually boring. (সাধাৰণতে আমনিদায়ক) ঘটনাৰাজিৰ (বিতং)মৌখিক বৰ্ণনা৷