riperipi

ripen (English) [ IPA: ˈraɪpən ASM: ৰাইপেন]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2010-10-07
1. (Verb-Trans.) to become juicy by growing old or matured বুঢ়া বা পূৰঠ হৈ কোমল ৰসযুক্ত হ বা বৰণ সলনি হ
English: ripe, ripen, rise,
Assamese: পকি উঠ্, পক্, ৰহ দে,
Bodo: मोन,
Mising: min,
Khasi: ieng,
Garo: minatgimin

Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2010-10-12
Ref: চন্দ্ৰকান্ত অভিধান
2. (Verb-Trans.) to ripen slightly or to begin to ripen অলপকৈ পক্ বা পকিবলৈ ধৰ্