shiftedshigring

shifty (English) [ IPA: ˈʃɪftiː ASM: চিফটি]
Contributed by: Partha P Sarmah on 2007-03-07
1. (Proper Adj.-Neuter) seeming to be deceitful or dishonest ঠগ, প্ৰবঞ্চক বা অসৎ যেন লগা