signetsignificant

significance (English) [ IPA: sɪgˈnɪfɪkəns ASM: চিগনিফিকেন্স]
Contributed by: Bikram M Baruah on 2007-02-25
1. (Abstract Noun) the quality of being important and worthy of note অসামান্য বা প্ৰণিধানযোগ্য হোৱা গুণ