siikasiite

siilo (Apatani)
Contributed by: Biraj Kumar Kakati on 2008-11-23
1. (Proper Adj.) the current day when the speaker is speaking বক্তাই কৈ থকা সময়ত চলি থকা দিনটো
English: today,
Assamese: অদ্য, আজি,
Bodo: दिनै,
Mising: silo,
Garo: da.al, da.asal,
Meeteilon: Ngsi,
Mizo (Lushai): boina,
Karbi: mini, pini,
Kok-Borok: tini,
Nagamese: aji, azi,
Dimasa: dini,
Apatani: siilo,
Chakma: esshya,
Tai: মু নাই,
Nepali: आज,
Tiwa: ta’w,
Deori: দিনি,
Hajong: অৗছকৗ