sitrasituated

sitting (English) [ IPA: ˈsɪtɪŋ ASM: চিটিং]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2010-11-05
Ref: চন্দ্ৰকান্ত অভিধান
1. (Verbal Noun) the act of a person or thing that sits. কোনো আসনত বহা কাৰ্য্য।