squadronsquare

squall (English) [ IPA: ˈskwɔl ASM: স্কুৱেল]
Contributed by: Partha P Sarmah on 2011-08-25
1. (Verb-Intran.) to cry noisily making distressing sounds (usually by a small child) আমনি পাই বা কিবা কষ্টত কেঁচুৱা, সৰু ল’ৰা-ছোৱালীয়ে (ডাঙৰকৈ)কান্দি থাক৷