stabstable

stability (English) [ IPA: stəˈbɪlətiː ASM: ষ্টেবিলিটি]
Contributed by: Biraj Kumar Kakati on 2007-04-28
1. (Abstract Noun) The quality of being enduring and free from change or variation. লৰচৰ নোহোৱা বা সুস্থিৰে থকা গুণ ।