strengthstrenuously

strengthen (English) [ IPA: ˈstreŋ(k)θən ASM: ষ্ট্ৰেংথেন]
Contributed by: Partha P Sarmah on 2008-09-10
1. (Verb-Trans.) to become stronger or to make somebody else stronger. নিজক বা আনক আগতকৈ বেছি সবল, শক্তিশালী বা জোৰী কৰা।