ti:ti:nam

ti:ling (Mising) [ Roman: tih.ling]
Contributed by: Himasri Das on 2023-01-01
1. (Proper Adj.-Neuter) Feeling a need or desire to have water or juice or similar liquid. পিয়াহৰ পৰা দুখ পোৱা