touchedtouchstone

touching (English) [ IPA: ˈtətʃɪŋ ASM: টাচিং]
Contributed by: Priyankoo (প্ৰিয়ংকু) on 2008-02-01
1. (Proper Adj.-Neuter) something that is emotionally appealing আৱেগ জগাই তুলিব পৰা বা হৃদয় চুই যোৱা