tubertuberous epiloia

tuberculosis (English) [ IPA: tʊˌbərkjəˈloʊsəs ASM: টিউবাৰক্লুচিচ]
Contributed by: Swapnita Kakati on 2006-08-29
1. Medical Science(Abstract Noun) an infectious disease that may affect almost any tissue of the body, esp. the lungs, caused by the organism Mycobacterium tuberculosis, and characterized by tubercles. মাইক`বেক্টেৰিয়াম টিউবাৰকুল`ছিচ নামৰ এবিধ বেক্টেৰিয়াৰ পৰা বিশেষকৈ হাওঁফাওঁত হোৱা এক প্ৰকাৰ বীজাণুজনিত ৰোগ।