u nodu nonggialeh

u nongap (Khasi) [ Roman: u.nong.ap]
Contributed by: Himasri Das on 2023-05-17
1. (Common Noun-Common) A person stationed to keep vigil. পহৰা দিয়াৰ কাৰণে নিযুক্ত লোক৷