understoodundertrial

undertake (English) [ IPA: ˌəndərˈteɪk ASM: আণ্ডাৰটেক]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2010-11-23
1. (Verb-Trans.) to take upon oneself or to take over the duties or responsibilities of নিজে গাত পাতি ল বা কোনো কৰ্ত্তব্য বা দায়িত্ব মূৰ পাতি ল