unityuniversal indicator

universal (English) [ IPA: ˌjuːnəˈvərsəl ASM: ইউনিভাৰচেল]
1. Art and Culture(Proper Adj.-Common) right,true or acceptable to all places and times সকলো স্থান-কালৰ বাবে সঁচা, শুদ্ধ বা গ্ৰহণীয়