uric acidurinary bladder

urinal (English) [ IPA: ˈjərənəl ASM: ইউৰিনেল]
Contributed by: Anjal Borah (অঞ্জল বৰা) on 2008-06-18
1. (Proper Noun-Neuter) A room or other place containing facilities for urinating. প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ সুবিধা থকা কোনো ঠাই ৷