verandahverbal

verb (English) [ IPA: ˈvərb ASM: ভাৰ্ব]
Contributed by: Priyankoo (প্ৰিয়ংকু) on 2006-06-15
1. Language-Linguistics(Abstract Noun) a word indicating an action কাৰ্য্য বুজোৱা এটা শব্দ