versionvertebral column

versus (English) [ IPA: ˈvərsəs ASM: ভাৰচেচ]
1. (Conjuction-Neuter) Directly facing each other so as to compete. এজনে আন এজনৰ প্ৰতিদ্বন্দী হিচাবে ঠিয় হোৱা ৷