vivifyvixen

viviparous (English) [ IPA: vaɪˈvɪprəs ASM: ভাইভিপৰাচ]
Contributed by: Anjal Borah (অঞ্জল বৰা) on 2010-03-26
1. (Proper Adj.) giving birth fully formed young. এবাৰতে পূৰ্ণ আকৃতিলৈ জন্মা৷