vulgarvulnerability

vulgarity (English) [ IPA: ˌvəlˈgærətiː ASM: ভালগাৰিটি]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2012-01-18
1. (Abstract Noun) the quality or state of being obscene. অশ্লীল আচৰণ বা কোনো অসামাজিক স্বভাৱ ৷