watchwatchman

watchful (English) [ IPA: ˈwɑtʃfəl ASM: ৱাচফুল]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-08-30
Ref: চন্দ্ৰকান্ত অভিধান
1. (Proper Adj.) always mindful of possible trouble সদায় সম্ভাৱ্য বিপদ সম্পৰ্কে সচেতন