angled luffaangling

Anglicize (English) [ IPA: ˈæŋgləˌsaɪz ASM: এংগ্লিচাইজ]
Contributed by: Partha P Sarmah on 2008-03-22
1. (Verb-Trans.) to make something/somebody English in character/nature. কাৰোবাৰ বা কিহবাৰ প্ৰকৃতি,চৰিত্ৰ ইংৰাজী ঠাঁচ বা শৈলীলৈ পৰিবৰ্তন কৰা৷ যেনেঃ সন্দিকৈক হেন্দিক কৰা৷