Anglicizeanglok

angling (English) [ IPA: ˈæŋglɪŋ ASM: এংগ্লিং]
Contributed by: Atul Ch. Kakoti on 2011-07-09
1. (Verbal Noun) the act of catching fish with a hook and line. বৰশীত টোপ দি তাক পানীত পেলাই মাছক খাবলৈ দি মাছ ধৰা কাৰ্য৷