abolitionabominable snowman

abominable (English) [ IPA: əˈbɑmnəbəl ASM: এবমিনেবল]
Contributed by: Mukesh Bhargava on 2007-02-03
1. (Proper Adj.-Neuter) causing or able to cause nausea. ঘিণ কৰিব লগীয়া বা যাক দেখিলেই ঘিণ ওপজে।