disgushdish

disgusting (English) [ IPA: dɪˈskəstɪŋ ASM: ডিচগাচষ্টিং]
Contributed by: Abhijit Kalita on 2011-10-06
1. (Proper Adj.-Neuter) causing or able to cause nausea. ঘিণ কৰিব লগীয়া বা যাক দেখিলেই ঘিণ ওপজে।